Privacyverklaring

Circulus verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening voor gemeenten, zoals afvalinzameling en beheer buitenruimte. Uiteraard gaat Circulus vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

 

Privacyverklaring Circulus

Circulus verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening voor gemeenten, zoals afvalinzameling en beheer buitenruimte. Uiteraard gaat Circulus vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Voor een deel van de hierna genoemde verwerkingen geldt uw gemeente als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Dit betekent dat uw gemeente verantwoordelijk is voor de naleving van de privacyregels en dat Circulus is gebonden aan de afspraken met uw gemeente over de omgang met uw gegevens.

Voor het gebruik van sommige van uw gegevens is Circulus zelf verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Bijvoorbeeld voor de gegevens die u achterlaat op onze websites. Om u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens informeren wij u, in het kader van de afvalinzameling en beheer buitenruimte, zowel namens Circulus als namens de gemeenten waarvoor wij diensten verlenen.

Contactgegevens

Circulus B.V. | Vestigingsadres: Aruba 16, 7332 BK Apeldoorn | Postadres: Postbus 1372, 7301 BP Apeldoorn | Telefoonnummer: 0900 - 9552| E-mailadres: privacy@circulus.nl

Gegevensverwerkingen

In het kader van de afvalinzameling en andere diensten die Circulus voor gemeenten verricht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Afvalinzameling aan of bij huis

 • adresgegevens
 • nummer milieupas
 • uniek identificatienummer
 • locatie, tijdstip, datum en aantal ledigingen en/of stortingen
 • volume afval en afvalstroom
 • status afvalpas en/of container
 • status object (bewoond of onbewoond)
 • objectnummer (toegekend door uw gemeente)
 • objecttype (particulier of bedrijf)
 • wagennummer
 • type container
 • memo intern (opmerkingen voor intern gebruik, bijvoorbeeld voor de chauffeur)
 • datum waarop container gestolen is gemeld
 • ingangs- en/of einddatum dienstverlening
 • typering, zoals medische indicatie (in voorkomend geval)
 • multimediamateriaal (foto's, video's)

Ophalen en brengen (bij een recycleplein) van grof huisvuil

 • nummer milieupas
 • adresgegevens
 • status milieupas
 • locatie recycleplein
 • hoeveelheid en soort stortingen (via milieupas of weging)
 • datum en tijdstip
 • zuilnummer
 • factuurnummer
 • betaalgegevens
 • camerabeelden

Beheer openbare ruimte

 • NAW-gegevens (in voorkomend geval van gemachtigde)
 • kadastrale gegevens
 • handhavingsgegevens
 • zaaknummer (toegekend door uw gemeente)
 • vergunningen
 • aanvullende documenten
 • e-mailadres
 • (mobiele) telefoonnummer(s)
 • inhoud verzoek/klacht/melding

Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon, WhatsApp of website)

 • NAW-gegevens
 • geslacht
 • (mobiele) telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • betaalgegevens
 • inhoud verzoek/klacht/melding
 • audio opname telefoongesprek
 • metadata (wachttijd, duur gesprek, frequentie, gesprekspartner, telefoonnummer)
 • datum en tijdstip
 • webcare gegevens (gebruikersnaam, profielfoto, beschrijving, aantal volgers)
 • nummer milieupas
 • machtigingsformulier
 • door u ingevulde klantonderzoeken
 • locatiegegevens

Website

 • IP adres(sen)
 • gebruikersnaam
 • wachtwoord
 • nummer milieupas
 • (mobiele) telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • cookies (Tagmanager, Google Analytics , Hotjar en Mailchimp)

Mobiele applicatie(s)

 • adresgegevens
 • technische gegevens van apparaat (device ID)
 • e-mailadres
 • (mobiele) telefoonnummer(s)

Deventer Schoon Familie

 • NAW-gegevens
 • geslacht
 • e-mailadres
 • (mobiele) telefoonnummer(s)
 • hondenbezitter
 • aanvangsdatum lidmaatschap
 • melding koeriertjes
 • wijk

Fietsenwerkplaats en –depot

 • NAW-gegevens
 • merk fiets
 • omschrijving fiets
 • datum en tijdstip
 • handtekening
 • e-mailadres
 • (mobiele) telefoonnummer(s)
 • betaalgegevens
 • factuurnummer

Doelen van verwerking

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Circulus uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden die de gemeenten daarvoor stellen en een aantal eigen doeleinden, zoals:

 • het behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid
 • de afvalinzameling, waaronder adresgebonden inzameling
 • de uitgifte van milieupassen en containers
 • het voorkomen van afvaltoerisme
 • het voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor particulieren
 • het beheer van, controle op en handhaving van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen, waaronder ook de recyclepleinen
 • de controle op de naleving en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening   
 • het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen en kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie)
 • het kunnen vaststellen van de verschillende kostencomponenten die deel uitmaken van het vaste en het variabele deel van de verschuldigde afvalstoffenheffing (Diftar)
 • het treffen van voorbereidingen om over te kunnen gaan tot een systeem met variabele afvalstoffenheffing (Diftar)
 • de beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten
 • het vaststellen van de totale kosten van afvalverwijdering
 • de communicatie en het verstrekken van informatie over afvalinzameling
 • het geven van (individuele) voorlichting over afvalstoffen en milieu
 • het analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen
 • het bevorderen van duurzame afvalverwerking (zoals afvalscheiding)
 • het ontplooien van alternatieve wijzen van inzameling (zoals lediging op verzoek en centraal inzamelen)
 • het verbeteren van de dienstverlening en bereikbaarheid (zoals KCC en website)
 • het uitvoeren van specifieke acties en communicatie-uitingen
 • het bevorderen van de veiligheid van medewerkers en bezoekers
 • de naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen
 • het beheer van de openbare ruimte en groenbeheer en advisering hierover
 • het geven van advies aan gemeenten met betrekking tot het verlenen van (kap)vergunningen
 • controle op de naleving van verleende vergunningen
 • het riool- en wegbeheer
 • het beheer van het fietsendepot
 • het afhandelen van leveringen en bestellingen en/of het verlenen van diensten
 • het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen
 • het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer
 • het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten naar de betrokkenen
 • het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de afnemers of leveranciers
 • het organiseren van de ontvangst en verzending van de documenten
 • de behandeling, de aanmaak, de afdoening en archivering van documenten
 • de interne controle en beveiliging
 • marketing
 • verantwoording aan opdrachtgevers

Grondslag voor verwerking

Circulus verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening, voor de gemeenten, en voor zover noodzakelijk om de afvalinzameling en andere dienstverlening zo klantvriendelijk mogelijk uit te voeren. De gerechtvaardigde belangen van het Circulus zijn:

 • het behalen van haar bedrijfsdoelen
 • de verbetering van de (kosten)efficiëntie van de dienstverlening in het kader van afvalinzameling en overige diensten
 • het ondernemersbelang van Circulus
 • de promotie van werkzaamheden en activiteiten.

Indien (een deel van) de verwerking is gebaseerd op toestemming zal op een separate wijze de volgende aanvullende informatie aan u worden verstrekt:

 • voor welke persoonsgegevens uw toestemming geldt
 • voor welk doel de toestemming wordt gegeven
 • met welke partijen uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar ons Meldpunt Privacy via privacy@circulus.nl. Indien u uw toestemming intrekt zal Circulus vanaf dat moment uw persoonsgegevens die op deze grondslag zijn verwerkt niet meer verwerken. De persoonsgegevens die tot de intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt. Uw persoonsgegevens die op basis van een andere grondslag worden verwerkt zullen nog wel verwerkt worden. 

Derden

Circulus wisselt persoonsgegevens uit met de gemeenten in het kader van haar dienstverlening aan die gemeente. Daarnaast kan Circulus voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de inzameling van afval, het beheer van de openbare ruimte, het onderhoud van ICT systemen en de afhandeling van uw verzoeken en/of meldingen of onderzoeken. Deze derden zullen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Circulus heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo kunnen opsporingsambtenaren gegevens bij ons opvragen.

Uw persoonsgegevens zullen door Circulus niet aan derden worden verstrekt voor commerciële of ideële doeleinden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en het bewaarbeleid van de gemeente.

Beveiliging

Circulus neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Circulus heeft daarom maatregelen genomen om, onder meer, te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Uw rechten

Een verzoek met betrekking tot uw recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling kunt u richten aan uw gemeente. Evenals uw recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw recht op gegevensoverdracht. Als u het verzoek bij Circulus indient, zal Circulus dit verzoek doorsturen naar uw gemeente. Verzoeken die betrekking hebben op persoonsgegevens anders dan in het kader van de afvalinzameling en beheer van de buitenruimte kunt u richten aan Circulus.

Vragen over deze privacyverklaring kunt u richten aan:

Circulus o.v.v. privacyverklaring | Postbus 1372 | 7301 BP Apeldoorn | pr|vacy@circulus.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Circulus, neem dan contact met ons op. We zullen in overleg proberen een oplossing te vinden. U heeft niettemin altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Circulus kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Circulus raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 29-12-2021

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.